БАРАЊЕ ПОТВРДА ЗА ОТСУСТВО НА РОДИТЕЛ
ВО Ј.У.О.Д.Г. ОРЦЕ НИКОЛОВ
Барањето треба да го потполните со кирилично писмо
и испратите на е-пошта
gradinka_orcenikolov@yahoo.com