Јави се сега  +389 23 072 016  Сподели на Фејсбук 

ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ
БРОЈ НА ПОТПОЛНЕТИ РАБОТНИ МЕСТА


АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
Секретар - 1
Помлад соработник-сметководител - X
Самостоен референт-Благајник - X
Самостоен референт-Материјален книговодител - 1
Помлад референт - Администратор (вршител на административни работи) - Х


ДАВАТАТЕЛ НА УСЛУГИ
Дипломиран педагог - Х
Дипломиран психолог - 1
Дипломиран социјален работник - Х
Дипломиран дефектолог (специјален едукатор и рехабилитатор) - Х
Дипломиран логопед - Х
Доктор на медицина - 1
Доктор на стоматологија - Х
Музички педагог - Х
Дипломиран ликовен педагог - 1
Дипломиран педагог по физичко воспитание - Х
Дипломиран професор по странски јазик и книжевност - Х
Виша медицинска сестра - 1
Воспитувач на деца од 2-6 годишна возраст - 20
Неговател - 25+1


ПОМОШЕН ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ
Хаусмајстор - 1
Хигиеничар - 9+1
Градинар - 2
Возач - 1
Главен готвач - X
Готвач - 2
Помошник готвач - 1
Садомијач/серверка - 4
Магационер - Х
Набавувач - Х
Перачка-пеглачка - 1