Отсуствата од работа

Отсуствата од работа

Отсуствата од работа ќе се докажуваат со потврди кои ќе ги издаваат градинките и основните училишта,
на име на родителот корисник на мерката за ослободување од работа поради грижа за дете со навршена возраст до 10 години,
во кои ќе биде наведен и временскиот период за кој  се однесува.
Истите ќе треба да се достават до секторот за управување со човечки ресурси
или раководителот/директорот на институцијата/компанијата во која работи, до терминот за пресметка на следната плата.