Експеримент со вода

Експеримент: "Водата во трите агрегатни состојби"
Децата се здобија со знаења за преобразба на водата во различна агрегатна состојба (течна, цврста и гасовита), при промена на температурата.
 
Фотографиите и видеото можете да ги погледнете на следниот линк: