Менаџирање со човечките ресурси во градинката

Дел од стручниот тим на нашата градинка присуствуваше на обуката „Менаџирање со човечките ресурси во градинката – функционално оценување на давателите на услуги“ одржана преку ZOOM апликацијата. Обуката беше организирана од „КОУЧИНГ-Н“ Друштво за консалтинг и услуги.