Работилница “Ја развиваме моториката“

Прави и криви линии - сечење со ножички - ја вежбавме нашата ситна моторика (ликовна игра) и учевме за видовите линии и ги именувавме боите на листовите (математичка игра).