Родителството како предизвик на семејствата денес

Едукативна работилница за родители: „Родителството како предизвик на семејствата денес“
Теми:
- „Родителски стилови“ (предности и недостатоци)
- „Детски развој 1-6 год“ (Рана детекција на пречки во развојот)
- „Употреба на технологијата“Интера (Влијанието врз развојот на децата).

Работилницата е реализирана според Годишната програма на ЈУОДГ „Орце Николов“ во соработка со Институтот за семејни студии - Филозофски Факултет, УКИМ - Скопје.
Предавачи: проф. д-р Македонка Радуловиќ, доц.д-р Ирена Авировиќ и доц. д-р Ангелка Кескинова