Погоди како се чувствувам 2019

Детска недела - “Погоди како се чувствувам?”

Развивање на моторичките и социоемоционалните вештини кај децата во соработка со психологот.