Јас и моите емоции 2019

Социо емоционална работилница во соработка со психологот.