Агресија кај децата 2019

На ден 27.03.2019 година во детската градинка ЈУОДГ „Орце Николов“ во објект К 4 се одржа стручно усовршување на воспитниот кадар - работилница на тема:
"АГРЕСИЈА КАЈ ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ"
Предавањето беше реализирано од страна на стручниот работник психологот Ценче Башоска, збогатено со вежби и активности.
На предавањето беа присутни стручните работници, соработници и воспитувачите од сите три објекти на градинката.