21-ви Март - Ден на пролетта 2019

Во соработка со родителите заедно си го разубавивме наштот двор со цвеќиња... вредни дечиња од групата "Мали бувчиња" - К 3 ... голема благодарност до родителите за учеството