Улога на детската литература 2019

Стручно усовршување на воспитниот кадар: "Улогата на детската литература врз развојот на детската личност" - презентација на воспитувач Елена Гласновиќ