За среќа треба малку 2019 - 2

Проектна активност "За среќа треба малку"
Проверени добри практики – Примери за стратегии на учење
Дел од нашите активности: Од сликовница до драматизација... Раното детство е период кога јазикот се развива со голема брзина, многу е важно децата од најмала возраст да се изложени на различни искуства, кои го поттикнуваат развојот на јазикот и јазичните вештини во текот на секојдневните активности, а амбиентот во кој децата претстојуваат да изобилува со говорни и печатени јазични стимулации. Тргнувајќи од нештото кое е тука секогаш околу нас а не го гледаме СРЕЌАТА – Чудно е колку малку е потребно за да бидеме среќни и уште почудно: колку често баш тоа малку ни недостасува. (Иво Андриќ)