Посета на стоматолог 2019

Забите треба да ги чуваме.
Посета на стоматолог и мед. сестра во нашата група