Книга за секое дете 2019

Голема благодарност до "Club МАТИЦА" - КНИГА ВО СЕКОЈ ДОМ...
за овозможената посета, запознавање со литература (книги) потребна за нашата идна професија и за подароците КНИГА (детска литература) ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ