Проект „Истражуваме и откриваме“

Месец октомври групата Бубамари од објект Карпош 4 заедно со воспитувачот во склоп на проектот „Истражуваме и откриваме - истражувачки игри во градинката“ спроведоа интересни активности на тема: „Моќта на еластичноста и умешност на електризирање на телата“. Целта беше децата да се оспособат за користење на истражувањето и набљудувањето како средства за откривање и учење и да се подржат во иницијативите за стекнување на нови знаења преку игра.