Детски емоции

Емоциите кај децата значајно се разликуваат од емоциите кај возрасните. Тие разлики се уочливи во начинот на јавувањето на емоциите, изразувањето, интензитетот, зачестеноста и должината на траење.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: